Home ข้อเสนอเเนะ ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน ข้อมูลพื้นฐาน ผลงานโรงเรียน ข้อมูลทั่วไป เเนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน มาร์ชเติมเเสงไข กิจกรรมนักเรียน

 

[Under Construction]

 

 

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน คือ ชมพูดำ

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ดอกชมพูพันธ์ทิพย์

 

ปรัชญาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

ปรัชญาโรงเรียน คือ การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

 

คำขวัญของโรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน คือ วิชาการเป็นหลักชัย สร้างวินัยและคุณธรรม กิจกรรมสร้างสรรค์

 

วิสัยทัศน์การศึกษา

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา มีวิสัยทัศน์ที่จะเน้นการพัฒนาบุคคล (นักเรียน) ใน 4 ด้าน คือ ด้านปัญญา หมายถึง การทำให้รู้จักเหตุผล ด้านจิตใจให้มีความเจริญงอกงามทางคุณธรรม ด้านร่างกายสามารถพัฒนาร่างกายให้เหมาะสมกับอาชีพ และด้านสังคมให้สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยสรุปของวิสัยทัศน์มุ่งเน้นสิ่งที่พึงประสงค์ คือ

1.พัฒนานักเรียนให้มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ปัญญา จิตใจ สังคม ให้นักเรียนมีคุณลักษณะมองกว้าง คิดไกล ใฝ่ดี

2.ให้นักเรียนมีวินัย รับผิดชอบ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นแก่ชีวิตในสังคม

3.มุ่งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน

4.ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางและพัฒนาเต็มศักยภาพ

5.มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน

6.มุ่งสร้างความเจริญทางปัญญา ความคิด จิตใจ และคุณธรรมแก่นักเรียน

7.จัดการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

8.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน

9.ยกระดับความรู้พื้นฐานและทักษะวิชาชีพ

10.ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับชีวิตครอบครัว การปรับตัวในสภาพต่างๆของนักเรียน

 

บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและชุมชน (COMMUNITY)

1.ศึกษาถึงระเบียบ ข้อปฏิบัติของโรงเรียน

2.ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

3.ร่วมพิจารณาถึงศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน การให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการควบคุมดูแลแก้ไขปัญหานักเรียน

4.รับผิดชอบค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมต่างๆอุปกรณ์การเรียน ระเบียบของโรงเรียน

5.ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน

6.สั่งสอนให้ลูกหลานให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนและวัฒนธรรมประเพณีของไทย

7.เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงจากทางโรงเรียนและให้ข้อเสนอแนะทางโรงเรียน

 

Home ]

Send mail to tanongm@cementhai.co.th with questions or comments about this web site.
Copyright ? 1999 Siam Sanitary Ware Co.,Ltd.
Last modified: พฤศจิกายน 17, 1999